วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

บทเรียนเรื่อง คลื่น

การเรียนการสอนแบบร่วมมือ(TGT)

ข้อตกลงในการเข้าเรียนและใช้งานเวป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


3 คลื่นเสียงกับการได้ยิน
    แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
    เนื้อหา
    แบบฝึกหัด


4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
    เนื้อหา
    แบบฝึกหัด


ครูผู้สอนคือใคร

ชื่อ นายไชยยันต์ ช้างทอง
คุณวุฒิ วทบ ฟิสิกส์ ม.นเรศวร
โรงเรียน ซับบอนวิทยาคม